ΟΡΟΙ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Η πρόσβαση και η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας (εφεξής «Caprice Boutique») και των προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής (εφεξής οι «Υπηρεσίες») υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι χρήσης»). Πριν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, απαιτείται η συμφωνία σας με όλους τους Όρους Χρήσης, όπως ενημερώνονται από εμάς κατά καιρούς. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα τακτικά για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στους Όρους Χρήσης. Η χρήση της Caprice Boutique μετά τη διάθεση στον χρήστη των Όρων Χρήσης που ισχύουν επί του παρόντος συνεπάγεται την αποδοχή τους. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τους Όρους Χρήσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Caprice Boutique.

Η πρόσβαση στη Caprice Boutique επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, αλλά η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να αναστείλει την παροχή των Υπηρεσιών χωρίς προειδοποίηση. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η πρόσβαση σε όλες ή ορισμένες από τις Υπηρεσίες δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο της Caprice Boutique είναι πλήρεις, ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, ενημερωτικές, ενημερωμένες, αληθείς και μη παραπλανητικές. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ή καμία δέσμευση ούτε εγγυάται την ασφάλεια και το περιεχόμενο. Οι χρήστες της Caprice Boutique αποδέχονται το γεγονός ότι η Εταιρεία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ελέγξει ολόκληρο το περιεχόμενο και όλες τις Υπηρεσίες της. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η χρήση από τους χρήστες της των πληροφοριών, δεδομένων και υλικού που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο της Caprice Boutique δεν θα παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

Κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση της Caprice Boutique. Το περιεχόμενό του δεν είναι και δεν μπορεί ποτέ να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλών ή άμεση ή έμμεση ενθάρρυνση οποιασδήποτε πράξης ή ενέργειας. Εναπόκειται στους χρήστες, οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι για τη χρήση οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου του, να το αξιολογήσουν.

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει επίσης «δεσμούς» προς άλλους ιστότοπους (υπερσυνδέσμους ή banner), τους οποίους δεν διαχειρίζεται η Caprice Boutique. Η Caprice Boutique δεν ελέγχει τους συνδεδεμένους ιστότοπους ούτε τις παρεχόμενες Υπηρεσίες ή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν. Η χρήση των συνδεδεμένων τοποθεσιών θα υπόκειται στους όρους χρήσης που περιέχονται σε κάθε τέτοιο ιστότοπο, για το περιεχόμενο των οποίων θα ενημερώνονται οι χρήστες. Η Caprice Boutique δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων. Κάθε χρήστης που κάνει χρήση των συνδεδεμένων τοποθεσιών είναι υπεύθυνος για αυτή τη χρήση.

Οι ανήλικοι χρήστες της Caprice Boutique δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες της Caprice Boutique που θεωρούνται ακατάλληλες για ανήλικους χρήστες και δεν μπορούν να παρακολουθούνται από την Caprice Boutique. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες επισκέπτονται με δική τους πρωτοβουλία ιστότοπους με ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο περιεχόμενο και οι οποίοι δεν μπορούν να παρακολουθούνται συνεχώς από την Caprice Boutique, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κατοχή και τη συντήρηση των τηλεφωνικών συνδέσεων, των υπολογιστών και του εξοπλισμού γενικά που είναι απαραίτητος για τη χρήση των Υπηρεσιών Caprice Boutique.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς να απαιτείται ρήτρα απαγόρευσης της παράβασής του. Η Caprice Boutique και το περιεχόμενό της (που περιέχει κάθε εμπορικό σήμα, διακριτικό σήμα, πατέντα, εμπορική ονομασία, κείμενο, εικόνα, γραφικό, σχέδιο, φωτογραφία, πρόγραμμα, πληροφοριακό υλικό και δεδομένα οποιασδήποτε μορφής, λογισμικό) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του Εταιρεία και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Κυπριακού, Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 2121/1993 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα), τη Διεθνή Συνθήκη της Βέρνης (που κυρώθηκε με τον νόμο 100/1975) και τις διατάξεις που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα στον Ιστό, κάθε είδους Απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, παρεμβολή, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, ενοικίαση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή μηχανική μετάδοση, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγου έργου, λήψη ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του περιεχομένου του.

Το περιεχόμενο της CAPRICE BOUTIQUE δεν συνιστά και δεν θα θεωρείται σε καμία περίπτωση ως ρητή ή σιωπηρή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος που εμφανίζεται σε αυτό χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου που μπορεί να είναι κάτοχος των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζεται σε αυτό. Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά σήματα που εμφανίζονται στο CAPRICE BOUTIQUE και η προβολή προσώπων, χώρων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του περιεχομένου του, ανήκουν στην Εταιρεία ή σε τρίτους. Η χρήση τους απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους Όρους Χρήσης που ισχύουν.

Προϊόντα, υπηρεσίες, εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά σήματα ή διακριτικά σήματα τρίτων που εμφανίζονται στην CAPRICE BOUTIQUE, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Εταιρεία μέσω της CAPRICE BOUTIQUE δεν θεωρούνται εμπιστευτικές και δεν ανήκουν στον χρήστη. Στην ιδιοκτησία της Εταιρείας ανήκει, αν είναι δυνατόν, οτιδήποτε μπορεί να μεταφερθεί, να αναμεταδοθεί ή να αποσταλεί μέσω της CAPRICE BOUTIQUE. Η Εταιρεία μπορεί να συλλέξει περιορισμένες πληροφορίες για τις εμπορικές της δραστηριότητες.

 

 1. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η διεθνοποιημένη φύση του διαδικτύου και ο όγκος του, λαμβάνοντας υπόψη, η Εταιρεία, τα στελέχη της, τα διευθυντικά στελέχη της, οι εργοδότες της, οι συνεργάτες της ή οι εκπρόσωποί της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε άμεση, επακόλουθη, έμμεση ή τυχαία απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση του χρήστη στο CAPRICE BOUTIQUE ή χρήση αυτού, ακόμη και σε περίπτωση αμέλειας. Συνιστάται στους χρήστες να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς και προγράμματα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή κόστος που μπορεί να προκύψει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της CAPRICE BOUTIQUE οποιουδήποτε ατόμου ή που αναφέρεται σε οποιαδήποτε αδυναμία εκτέλεσης, σφάλμα, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή πτώση γραμμής εκπομπής ή συστήματος. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή μόλυνση από ιούς του υπολογιστή ή οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού μέσου που χρησιμοποιεί ο χρήστης για πρόσβαση, επίσκεψη, χρήση ή λήψη υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο ή ήχου από το περιεχόμενό του.

Οι Υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ιστότοπου παρέχονται στους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος «ως έχουν». Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το πλαίσιο της CAPRICE BOUTIQUE και η ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των χρηστών. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε νομικές αξιώσεις αστικού ή ποινικού χαρακτήρα σχετικά με τη λειτουργία ή τη χρήση ούτε της CAPRICE BOUTIQUE ούτε για οποιασδήποτε μορφής ζημιά προκληθεί είτε από επισκέπτες της ιστοσελίδας είτε από τρίτους.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία υποχρέωση ή ευθύνη για αποζημίωση για οποιαδήποτε αξίωση που σχετίζεται με το περιεχόμενο της CAPRICE BOUTIQUE ή για οποιοδήποτε σφάλμα, δυσφήμιση ή κακόβουλη συκοφαντία, προσβολή, προσβολή, παράλειψη, ψέμα, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο ή ανακρίβεια το ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ.

 

 1. ΕΓΓΡΑΦΗ/ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Για την εγγραφή του χρήστη στις Υπηρεσίες CAPRICE BOUTIQUE και όπου και εφόσον ζητηθεί ο χρήστης συμφωνεί: α) να παρέχει αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη στοιχεία κατά τη συμπλήρωση των αιτήσεων της CAPRICE BOUTIQUE που απαιτούνται για την παραχώρηση πρόσβασης στα προϊόντα/υπηρεσίες της και β) να τηρεί και να ενημερώνει επιμελώς τα καταχωρημένα δεδομένα προκειμένου αυτά να είναι αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που ορίζει η CAPRICE BOUTIQUE, θα λάβει επικύρωση του κωδικού πρόσβασης και του ονόματος χρήστη που έχει επιλέξει. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που πραγματοποιούνται με τον κωδικό πρόσβασής τους, το όνομα χρήστη και γενικά τον λογαριασμό χρήστη τους καθώς και για την ορθή χρήση του λογαριασμού τους, ενώ η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών. να ακολουθεί και να σέβεται τους παρόντες όρους. Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν αμέσως την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και για οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας.

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας πληροφοριών και των προτιμήσεων απορρήτου ανά πάσα στιγμή.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, “Ο λογαριασμός μου“, όπου μπορείτε να δείτε και να κάνετε αλλαγές στα περισσότερα από τα Προσωπικές Πληροφορίες άμεσα.
Για λόγους ασφαλείας, ορισμένες Προσωπικές Πληροφορίες μπορούν να αλλάξουν μόνο επικοινωνώντας με την υποστήριξη. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας αμέσως μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Κατόπιν αιτήματος, η εταιρεία θα σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία εάν δεν είστε εγγεγραμμένο μέλος και επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα αποθηκευμένα δεδομένα σας. Για να ζητήσετε αυτές τις πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@capriceclothing.com

 

 1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΕΛΩΝ

Η χρήση των Υπηρεσιών CAPRICE BOUTIQUE προϋποθέτει τη συμφωνία των χρηστών με τους ακόλουθους κανόνες συμπεριφοράς:

 1. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ανάρτηση, δημοσίευση, ταχυδρομική αποστολή, μετάδοση ή γενικά για οτιδήποτε καθιστά διαθέσιμο μέσω των Υπηρεσιών CAPRICE BOUTIQUE. Για όλες τις πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, αρχεία μουσικής, βίντεοOS, μηνύματα και περιεχόμενο γενικά, είτε δημοσιεύονται δημόσια είτε μεταδίδονται ιδιωτικά, αποκλειστικά υπεύθυνο παραμένει το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, από το οποίο προέρχεται το περιεχόμενο. Η Εταιρεία δεν μπορεί λόγω του όγκου της να παρακολουθεί ολόκληρο το περιεχόμενο που δημοσιεύουν οι χρήστες στις Υπηρεσίες CAPRICE BOUTIQUE. Στη συνέχεια, δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα ή την ποιότητα αυτού του περιεχομένου.
 2. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η CAPRICE BOUTIQUE δεν παρακολουθεί εκ των προτέρων το περιεχόμενο που δημοσιεύεται. Ωστόσο, η CAPRICE BOUTIQUE και οι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα, χωρίς να υποχρεούνται, να αρνηθούν τη δημοσίευση/δημοσίευση, να αφαιρέσουν ή να διαγράψουν οποιοδήποτε περιεχόμενο διατίθεται μέσω των Υπηρεσιών της. Επιπλέον, η Εταιρεία και οι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημοσιεύεται στο CAPRICE BOUTIQUE που παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης.

iii. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι θα αξιολογήσει και ότι είναι υπεύθυνος για οποιονδήποτε κίνδυνο μπορεί να προκύψει από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της απόφασής του να εμπιστευτεί την ορθότητα, την πληρότητα και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Ειδικότερα, ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο και τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στο CAPRICE BOUTIQUE, καθώς οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο CAPRICE BOUTIQUE.

 1. Ο χρήστης δεσμεύεται να συμμορφώνεται πιστά με τη νομοθεσία σχετικά με τη μετάδοση δεδομένων από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρώπη σε τρίτες χώρες.
 2. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες CAPRICE BOUTIQUE ενδέχεται να εκτεθεί σε προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο περιεχόμενο. Σε καμία περίπτωση η CAPRICE BOUTIQUE δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά μπορεί να προκύψει από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που δημοσιεύεται, αποστέλλεται, μεταδίδεται ή καθίσταται με άλλο τρόπο διαθέσιμο από τους χρήστες στις Υπηρεσίες CAPRICE BOUTIQUE. Σε περίπτωση που η CAPRICE BOUTIQUE λάβει γνώση οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί βλάβη σε τρίτους, διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αμέσως το περιεχόμενο καθώς και να αναστείλει τη λειτουργία του λογαριασμού χρήστη που παραβιάζει τους παρόντες όρους.
 3. Εφόσον η συνομιλία είναι διαθέσιμη μέσω της CAPRICE BOUTIQUE, θα ακολουθείται ο NETIQUETTE (Κώδικας Δεοντολογίας για Χρήστες Διαδικτύου). Όλες οι αθέμιτες πρακτικές που ακολουθούνται από τους χρήστες απαγορεύονται.

vii. Σε περίπτωση που οι χρήστες δεν συμμορφώνονται με τους ακόλουθους όρους και την ισχύουσα νομοθεσία, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο, όπως η άρνηση πρόσβασης σε όλες ή ορισμένες από τις παρεχόμενες Υπηρεσίες, τη διαγραφή, αφαίρεση, επεξεργασία των μηνυμάτων.

viii. Κατά τη χρήση των Υπηρεσιών CAPRICE BOUTIQUE δεν επιτρέπεται:

Δημοσιεύστε, δημοσιεύστε, στείλτε, μεταδώστε ή εγκαταστήστε με οποιαδήποτε μέθοδο περιεχόμενο που είναι παράνομο, επιβλαβές, επικίνδυνο, προσβλητικό, επιβλαβές, συκοφαντικό, χυδαίο, βίαιο, προσβλητικό, ρατσιστικό ή απαράδεκτο για οποιονδήποτε λόγο, που προσβάλλει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων , προκαλεί αισθήματα μίσους ή/και οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα ή βλάπτει με οποιονδήποτε τρόπο ανηλίκους.

Δημοσίευση, δημοσίευση, αποστολή, μετάδοση ή εγκατάσταση με οποιαδήποτε μέθοδο αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης, προώθηση προϊόντων οποιουδήποτε περιεχομένου, ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και οποιασδήποτε ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου ούτε παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο το απόρρητο και τα ατομικά ή κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών (όπως π.χ. μέσω της συλλογής ή/και αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).

Κάντε ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις σχετικά με την ταυτότητα του χρήστη ή τη σχέση ή/και συνεργασία του ούτε με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ούτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών ώστε να προκαλέσετε παραπλάνηση σχετικά με την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω της CAPRICE BOUTIQUE Υπηρεσίες.

Δημοσίευση, δημοσίευση, αποστολή, μετάδοση ή εγκατάσταση με οποιαδήποτε μέθοδο περιεχομένου που προέρχεται από άτομα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα να καθιστούν διαθέσιμο αυτό το περιεχόμενο από το νόμο ή από εμπιστευτική σχέση ούτε να δημοσιεύουν, δημοσιεύουν, στέλνουν, μεταδίδουν ή εγκαθιστούν με οποιαδήποτε μέθοδο λογισμικό ή περιεχόμενο οποιασδήποτε μορφής (κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο, κινούμενα σχέδια) που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε μεταφορέα.

Δημοσίευση, δημοσίευση, αποστολή, μετάδοση ή εγκατάσταση, προώθηση, διάθεση με οποιαδήποτε μέθοδο περιεχομένου που περιέχει ιούς ή οποιονδήποτε ηλεκτρονικό κώδικα, αρχείο ή πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για εισαγωγή, καταστροφή ή περιορισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού εξοπλισμού υπολογιστή ή τηλεπικοινωνιών.

Εισαγάγετε ή διακόψτε τις Υπηρεσίες ή τους διακομιστές ή τα δίκτυα που συνδέονται με τις Υπηρεσίες CAPRICE BOUTIQUE ή παραβιάζουν τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τους όρους χρήσης αυτών των δικτύων, παραβιάζουν οποιαδήποτε εθνική, ευρωπαϊκή, διεθνή νομοθεσία που αφορά ή/και διέπει οποιεσδήποτε Υπηρεσίες CAPRICE BOUTIQUE.

Ο χρήστης CAPRICE BOUTIQUE κατανοεί και αποδέχεται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποζημίωση της Εταιρείας και των συνεργατών της για τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ αυτού και τρίτων μεταφορέων λόγω του περιεχομένου που καθιστά διαθέσιμο για δημοσίευση, δημοσίευση ή άλλη μετάδοση μέσω των Υπηρεσιών CAPRICE BOUTIQUE.

 

 1. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ- ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την επικοινωνία του χρήστη με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιούν την CAPRICE BOUTIQUE για να διαφημιστούν ή για οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι προαναφερόμενοι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών κατά τις συναλλαγές τους με τους χρήστες αυτών των Υπηρεσιών.

Ο χρήστης που επιθυμεί να διαφημιστεί μέσω της CAPRICE BOUTIQUE πρέπει να υποβάλει αίτηση και να λάβει ρητή συγκατάθεση από την Εταιρεία προκειμένου να αποκτήσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Απαγορεύεται η χρήση Υπηρεσιών CAPRICE BOUTIQUE από χρήστες CAPRICE BOUTIQUE για αγορές πελατών σχετικά με την εκμετάλλευση άλλων υπηρεσιών χωρίς την προηγούμενη ειδική συναίνεση της Εταιρείας.

Ο χρήστης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες CAPRICE BOUTIQUE για τη δημοσίευση ή/και τη δημοσίευση πληροφοριών, δεδομένων, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, εικόνων, αρχείων μουσικής, βίντεο, μηνυμάτων, παραχωρεί στην Εταιρεία άδεια χρήσης του χώρου όπου δημοσιεύεται αυτό το περιεχόμενο για διαφήμιση λόγους, εφόσον τέτοιο περιεχόμενο αποτελεί μέρος των Υπηρεσιών CAPRICE BOUTIQUE. Επιπλέον, ο χρήστης που δημοσιεύει ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα συναινεί στην ανάρτηση ή/και δημοσίευση διαφημίσεων από την CAPRICE BOUTIQUE σε σχετικές σελίδες/Υπηρεσίες.

 

 1. ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθώς και κάθε τροποποίηση τους διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία. Εάν οποιαδήποτε διάταξη θεωρηθεί άκυρη ή αναστρέψιμη, λήγει αμέσως χωρίς να επηρεάζεται η ισχύς άλλων όρων από αυτόν τον λόγο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς που σχετίζεται με τη χρήση της CAPRICE BOUTIQUE, αυτή η διαφορά θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κύπρου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι έχετε το δικαίωμα πρόσβασης για όλες τις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές στο ODR, στον ακόλουθο σύνδεσμο http://ec.europa. eu/consumers/odr